สายแลน ประโยชน์ของมันก็จะไปในทางการแชร์ทรัพยากรเป็นหลักอยู่แล้ว โดยแบ่งเป็นประเภท ดังนี้
1.ใช้แชร์ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์บางรุ่น อาจจะไม่รองรับกับซอฟต์แวร์บางชนิด จึงเปนหน้าที่ของสายแลน ที่จะช่วยดึงโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้ และยังใช้สั่งพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ที่มีการเชื่อมต่อไว้ด้วย
2.ใช้ดึงข้อมูลต่างๆ
ในการประชุมร่วมกัน อาจมีบางไฟล์งานที่ต้องมีการแชร์ข้อมูลให้กัน จึงต้องอาศัยการติดตั้งระบบแลน เพื่อสามารถดึงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องต่างๆ ช่วยให้ประหยัดเวลา และพื้นที่ความจำได้ด้วย
3.ใช้แชร์ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
อุปกรณ์บางอย่าง เช่นฮาร์ดดิสก์ เครื่องพิมพ์ เครื่องฉาย แฟกซ์ และอุปกรณ์เพื่อการสื่อสารอื่นๆ สามารถเชื่อมต่อระบบแลน เพื่อสั่งการใช้งานร่วมกันได้กับคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง
สายแลนที่เหมือนไม่มีความสำคัญเท่าไหร่ แต่จริงๆ เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นมากในระบบไอทีในปัจจุบัน เพียงแต่อาจจะใช้ในกลุ่มงานซึ่งเป็นระบบพื้นฐาน เราจึงไม่ค่อยได้เห็นประโยชน์นั้นเอง ดังนั้น จึงควรเลือกสายแลน ให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรา